Kurumsal Sürdürülebilirlik Durum Tespiti Direktif Taslağı (Corporate Sustainibilty Due Dilligence Directive Proposal)

Kurumsal Sürdürülebilirlik Durum Tespiti Direktif Taslağı (Corporate Sustainibilty Due Dilligence Directive Proposal)

Direktifin amacı nedir?

İnsan hakları ve çevrenin korunması

Direktifin esas aldığı kaynaklar nelerdir?

·       CRS Directive

·       Ruggie-Principles

·       OECD ilke rehberi

Direktifin uygulama alanı nedir?

·       Uygulanacak şirketler:

 o ABde mukim + >500 çalışan + 150 Mio EUR net ciro

 o ABde mukim + >250 çalışan + 40 Mio EUR net ciro riskli sektörlerden elde ediliyor

 o AB dışında mukim + Birlik içerisinde 150 Mio net ciro elde ediliyor

 o AB dışında mukim + Birlik içerisinde 40 Mio net ciroyu riskli sektörlerden elde ediyor

 o AB dışında mukim + Dünya çapındaki cironun en az %50sini Birlik içerisinde riskli sektörlerden elde ediyor

·       Riskli sektörler:

 o Tekstil ve giyim

 o Tarım, orman ve balıkçılık

 o Mineral hammaddeler

Direktifte öngörülen özen yükümlülükleri nelerdir?

·       İnsan hakları ve çevrenin korunmasına ilişkin özen yükümlülüğü

·       Özen yükümlülüklerinin şirket politikasının bir parçası haline getirilmesi

·       Risk yönetim mekanizması kurulması

·       Şirket faaliyetleri kapsamında insan hakları ve çevre açısından fiili ve muhtemel olumsuz etkilerin risk analizi kapsamında tespit edilmesi

·       Muhtemel olumsuz risklerin önlenmesi

·       Fiilen mevcut olan olumsuz risklerin kaldırılması

·       Olumsuz etkilere ilişkin şikâyet mekanizmasının kurulması

·       Denetim ve gözetim altyapısının oluşturulması

·       İletişim imkanlarının oluşturulması

Direktifte hangi yaptırımlar öngörülmektedir?

·       Smart mix: kamu ile özel sektör işbirliği

·       Sadece devletin yaptırımıyla sınırlı değil, bireyler de tazminat talebinde bulunabilecek

·       Etkin ve işlevsel yaptırım mekanizması kurulmalı

Direktifin şirketler hukukuna etkisi nedir?

·       Corporate governance practices açısından şirket yönetimine ödenecek ücretlerde çevrenin korunması ve sürdürülebilirlik kıstasları dikkate alınacak

·       Shareholders value --> stakeholders value

·       İlgili Compliance mekanizmasının kurgulanması yükümlülüğü