Veri Hukuku, (Ahmet Esat Berktaş ve M. Furkan Akıncı ile birlikte), İstanbul 2023

Kripto Varlıklar Üzerinde Gerçekleştirilen İşlemlerin Borçlar Hukuku ve Eşya Hukuku Açısından Değerlendirilmesi, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 1, s. 187-216

Yapay Zeka Teknolojilerinin Hukuki İşlem Teorisine Etkileri, İstanbul 2021

Avrupa Birliği Hukukuyla Mukayeseli̇ Olarak 6698 Sayılı Kanun Çerçevesinde Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, 3. Baskı, İstanbul 2020

Covid-19 Pandemisi Karşısında Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesine Dair KVKK Hükümlerinin İş İlişkileri Kapsamında Değerlendirilmesi, COVID-19 Salgınının Hukuki Boyutu, Özekes (Ed.), 2. Baskı, İstanbul 2021

Avrupa Birliği Hukukuyla Mukayeseli̇ Olarak 6698 Sayılı Kanun Çerçevesinde Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, 2. Baskı, İstanbul 2019

Türkei, Moderecht, Hoeren (Ed.), (Book Chapter), München 2019

Borçlar Hukuku ile Veri Koruma Hukuku Açısından Blockchain Teknolojisi ve Akıllı Sözleşmeler: Hukuk Düzenimizde Bir Paradigma Değişimine Gerek Var mı? İstanbul Hukuk Mecmuası, Yıl 2019, Cilt 77 , Sayı 1, s. 315 – 341

Toptan Temlikte Teminat ile Teminat Altına Alınan Alacak Arasındaki Oransızlık Sorunu, TAÜHFD, 2019; 1(2), s. 125-159

Alman Federal Anayasa Mahkemesi’nin Kefalet Kararı: Gelir ve Varlıktan Yoksun Aile Mensuplarının Kefil Olduğu Sözleşmelerin İçerik Denetimi Üzerine, Çeviri, , TAÜHFD, 2019; 1(2), s. 281-295

Avrupa Birliği Hukukuyla Mukayeseli̇ Olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, İstanbul 2018

Otonom Araçlar ve Mesuliyet, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Yıl:9, Sayı:33 (Ocak 2018), s. 283 vd.

Mal Rejimi Hukukunda Gerçekleştirilen Tasarrufların Miras Hukukuna Etkisi, Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Güz 2017, Cilt: IV Sayı: 2, s. 189-207

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Mesafeli Sözleşmelere Dair Düzenlemelerin AB Hukukuyla Uyumluluğu, Uygulamada Yaşanan Bazı Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:13 Sayı:161 – 162 Ocak – Şubat 2018, s. 37-58

Das neue türkische Gesetz über Mobiliarpfandrechte bei Handelsgeschäften, Recht der Internationalen Wirtschaft (RIW), 2017, s. 493 vd.

Telekomünikasyon Sektöründe Şeffaflık İlkesi ve Sağlayıcının Bilgilendirme Yükümlülüğü (Kitap Bölümü), Telekomünikasyon Hukuku, Editör: Prof. Dr. Halil Akkanat, İstanbul 2017

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un Big Data (Büyük Veri) ve İrade Serbestisi Açısından Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Yıl 2016, Sayı 2

Uluslararası Normların Özel Hukuka ve Hukuk Metodolojisine Etkisi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Yıl 2016, Sayı 2

6098 Sayılı TBK md. 71 Çerçevesinde Tehlike Sorumluluğu, İstanbul 2016

Borçlar Hukuku Perspektifinden Tam Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşmelerde Tahkim Koşulunun Üçüncü Şahsa Etkileri, (with Prof. Dr. Halil AKKANAT), Prof. Dr. İlhan Ulusan’a Armağan, Cilt I, İstanbul 2016

Denkleştirme Bedeli (Portföy Tazminati) Önceden Ödenebilir Mi? (Prof. Dr. Halil Akkanat ile birlikte), Prof. Dr. Hasan Erman’a Armağan, İstanbul 2016

Unternehmensberatung im Hinblick auf die Zulassung von Arzneimitteln und Medizinprodukten, Pharmarecht 2011, s. 441

Offenlegungs- und Mitteilungspflichten nach § 67 AktG – Peter Lang Verlag, Europäische Hochschulschriften, Reihe II – Rechtswissenschaft, Frankfurt a.M., Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien

Strafbarkeitsrisiken beim IT-Outsourcing – Zum externen IT-Dienstleister als Gehilfen im Sinne des § 203 Abs. 3 S. 2 StGB, Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik 2012, s. 425